mislpronzaya (mislpronzaya) wrote,
mislpronzaya
mislpronzaya

Свентокшиские проповеди. На день св Михаила.

Проповедь на день св. Михаила содержит рассуждения о ангелологии
(в том числе обсуждение функций, исполняемых ангелами)

Kazanie na dzień świętego Michała
Kazanie I
Usłyszew to krol Ezechyjasz i wszyciek lud
jego, zsiekszy odzienie i kając idziechą,
pośpieszychą się do kościoła na modlitwę
przed Boga wszemogącego i poczęchą
się modlić, iżby je Bog zbawił ot mocy
krola pogańskiego. Tegdyż nagle Bog
usłuszał modlitwę luda śmiernego i posłał
jim na pomoc anjeła swego świętego,
jenże anjeł csny s nieba sleciew i zstąpiw,
prawi, anjeł boży w zastępy pogańskiego
krola, pobił w zborze asyrskiem, to je
pogańskiem [...],
bo anjeli święci dani są nam na otwadzenie naszego wstraszenia.

KAZANIE NA DZIEŃ ŚWIĘTEGO MICHAŁA


... [ży]dowskiego [w jego] mieście wsze [?] sława krola wszechmogącemu
i [mowi krol asy]rski do króla Ezechijasza, króla żydowskiego i do l[uda jego]:
a wiem, prawi, pwacie w moc Boga waszego
wadzący [się z mocą króla moc]niejszego.


Usłyszew to krol Ezechijasz
i wszyciek lud jego, sieksz[y odzienie i] kajać idziechą, pośpieszychą
się do kościoła na modlitwę przed Boga wszemogącego i poczęchą się
modlić, iżby je Bog zbawił ot mocy króla pogańskiego.


Tegdyż nagle Bóg usłuszał modlitwę luda śmier[nego i posłł...] jim na pomoc anjeła
swego świętego, jenże anjeł czs[ny, z nieba sleciew iz]stąpiw, prawi,
anjeł Boży w zastępy pogańskiego [króla, pobił...] we sborze asyrskiem,
to je pogsińskiem sto tysięcy [ośmdziesiąt ty]sięcy i pięć tysięcy
luda pogańskiego.Tako lud Boży [przez Bożego an]jela zwiciężstwo
odzirżeli, a pogani śmirć podjęli, bo [anjeli święci da]ni są nam na ot
wadzenie naszego ustraszenia.
A piąte [dani są nam] anjeli święci na
nauczenie naszego nieumienia... [tajemnicach; ..., prawi taje[m]nicach:
widziech, prawi, anjeła Bożego mocnego; z nieb[a sle] ciew, prawi,
postawi prawą nogę na morzy a lewą na ziemi ...


A ósme [anjeli święci dani nam] są na oświecenie naszego samnienia...
Czcie się tako we księgach sędskich: anjel, prawi, święty [z]stąpi
do Galaa ku synom izraelskim.
Galaa wyprawia się miasto plwiących,
to je nieustawicstwo ludzi grzesznych. I zmo[wił to] słowo: sam, prawi,
przez mię przysiągł jesm, iż wam chociał [jeśm podać zi]emię wrogów
waszych, iżbyście ku jich bogom [nie chodzili; to] go jeście nie uczynili,
ale potępiwszy Boga waszego [wszemogącego, pogańskim bóg ]m
modłę jeście wzdawali.


Przetoż, prawi, dam was [ wrogom waszymi]
w jich włodanie. A gdaż, prawi, anjeł zmówił ta wszyt[ka słowa,
z]apłakachą, prawi, wszem sircem i obietnicę Bogu wzdachą, [iżby...
Bóg] się nad nimi smiłował.
Toć i jeść to, iźe anjeli [święci dani sąn]am na oświecenie naszego sąmnienia.A dziewiąte dani [są święci
anjeli w towa]rzystwo wiecznego królowania, gdzież jeść Bóg
w troj[cy jedziny z swy]mi świętymi, iżbychom jich towarzystwa i niebieskiego krolewstwa
[dostąpili, czego]ż nas dowiedzi Bóg wszemogący.
Amen.


как звучал старый текст( не забывайте про ДЗеканье и после Ж,Ш будет Ы)
Казанье на дзень свеньтего Михала.

Услыщев то круль Эжехьяш  и вшыцьек люд его,
зцекшы одзенье и каёнц идзехон
поспешыхан се до косцёла на модлитвэн
пшед Буга вшемоганцэго и почэхан се модлиць,
ижбы йе Буг збавил од моцы круля поганьскего.

Тедыж нагле Буг услышал модлитвэ
н люда смерьнего и послал
йим на помоц аньела свэго шьвентэго,
йенже аньел чсны с неба слецев и зсто
нпив,
прави, аньел божы в засте
мпы поганьскего круля,
побил в зборже асырскием, то йе поганьскием
[...],
бо аньели свенци дани сон нам на отвадзениэ нашэго встрашениа.

PRZEKŁAD WSPÓŁCZESNY
Usłyszawszy to, król Ezechiel i cały lud jego zdarli swoje szaty i żałując swoich
czynów poszli, pospieszyli do kościoła, by pomodlić się przed Bogiem wszechmogącym.
I poczęli modlić się, aby Bóg wybawił ich od władzy pogańskiego króla.
Natychmiast Bóg wysłuchał modlitwy pokornego ludu i posłał im na pomoc swojego świętego anioła.
Tenże cny anioł z nieba sfrunął i zszedł, powiada [Pismo],
w zastępy pogańskiego króla, pobił wojska asyryjskie, czyli pogańskie. [...]
Bo święci aniołowie dani są nam, by powstrzymać nas od strachu.


СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕВОД
Услышав это, царь Иезекииль и весь народ его
разодрали свои одежды и сожалея о своих деяниях
поспешили в костёл, чтобы помолиться  перед Богом всемогущим.
И они начали молиться, чтобы Бог избавил их от власти языческого царя.
Тем временм Бог выслушал молитвы покорного люда и послал им на помощь своего святого ангела.
Тот же добрый ангел  с неба слетел и сошёл, говорит [Писание]:
В лагере армии языческого царя,  побил войско ассирийское,  или язычников. [...]
Ибо святые ангелы даны нам, чтобы уберечь нас от страха.
Tags: Польша, ангелы, археология языка, история, тексты
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments